Jak lze snížit nadměrnou sílu v bodě otáčení víka nebo poklopu?

excessiveforce-pic-1

Příčinou mohou být následující důvody:

  • Panty nejsou dostatečně silné na přenesení této síly na „pevnou okolní konstrukci“.
  • Panty nelze dostatečně pevně namontovat k víku, poklopu nebo k „pevné okolní konstrukci“.
  • Samotné víko nebo poklop (a také panty) nemají dostatečně pevnou konstrukci.

Při montáži pantů dodržujte tyto pokyny:

  • Počet pantů = počet plynových vzpěr
  • Počet pantů: minimálně 2 ks
  • V případě použití jedné plynové vzpěry namontujte tři panty: střední pant umístěte do poloviny šířky víka a plynovou vzpěru namontujte při otevřeném středním pantu (viz příklad dole).

 

excessiveforce-pic-2

Obecně tedy platí: Pokud je to možné, namontujte jeden pant v podélné ose každé plynové vzpěry.
Pokud bude tato podmínka splněna, bude zatížení (síla) každého pantu odpovídat zatížení působícímu na každý bod otáčení děleno počtem plynových vzpěr.
To znamená, že při použití jedné plynové vzpěry se celá síla vypočtená kalkulátorem působící na bod otáčení víka může přenášet přes pant do „pevné okolní konstrukce“.
Pokud však bude namontována plynová vzpěra bez třetího pantu přímo za plynovou vzpěrou v polovině šířky víka, potom se sice síla vypočtená kalkulátorem působící na bod otáčení víka rozloží mezi dva panty, přesto však je nutná dostatečná tuhost víka, aby se působení síly přeneslo doleva a doprava ve směru pantů.
Z důvodu chybějícího třetího pantu může docházet k deformaci víka působením uprostřed namontované plynové vzpěry, protože ta při zavřeném víku stále působí konstantní silou na víko.
V případě dřevěného víka se vyboulení bude projevovat čím dál tím víc (dřevo „pracuje“ jenom jednou).
Další možná otázka je tato: „Má význam montáž například čtyř pantů při použití pouze dvou plynových vzpěr?“
Odpověď: To je zajisté smysluplné. Panty namontované přímo za plynovými vzpěrami společně přenášejí sílu vypočtenou kalkulátorem působící na bod otáčení víka do „pevné okolní konstrukce“.
Přídavné panty zajistí dobré uzavírání víka a proto budou užitečné. Nemají však žádný vliv na přenos síly vypočtené kalkulátorem působící na otočný bod víka do „pevného okolní konstrukce“.

Pokud při splnění všech výše uvedených požadavků bude zatížení každého pantu stále příliš velké, co lze ještě učinit pro snížení síly působící na zatížení pantů?

  1. Použijte plynovou vzpěru podle výsledku kalkulátoru s delším zdvihem. Tato plynová vzpěra musí být namontována dále od bodu otáčení víka, a proto musí mít také menší sílu, aby celková reakční síla působící na bod otáčení víka byla nižší. Zkontrolujte však prosím, zda montáž této prodloužené plynové vzpěry nebude představovat problém.
  2. Použijte robustnější panty. To však není pokaždé možné, protože velikost pantů musí vždy zůstat zachována v poměru vůči rozměrům víka. Proto je možné použít v zatížením místě otáčení dva panty, které však musí být umístěny těsně vedle sebe. Tím se sníží zatížení každého pantu a současně zdvojnásobí počet šroubů.

 

 

Posted in: Postup při montáži plynové vzpěry