Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

ECKOLD @ VAVROUCH, spol.s r.o.

Jilemnického 8
614 00 Brno
IČ: 49454692
DIČ: CZ49454692

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 13067

Oprávněná osoba:

Ing. Martin Vavrouch
tel: + 420 603 255 380
email: [email protected]

(dále jen „správce“)

2. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou nebo registrací na našem webu. Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • název Firmy
 • DIČ
 • křesní jméno
 • příjmení
 • adresa, ulice
 • PSČ
 • město
 • země
 • emailová adresa
 • telefon
 • doručovací adresu

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete na e-shopu zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší objednávky
 • vyřízení případné reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů
 • pro registraci vašeho účtu na našich stránkách

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu jednání o poptávce mezi Vámi a správcem, nejdéle po dobu 2 let od vašeho dotazu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování
 • osobní údaje při registraci vašeho účtu jsou zpracovávány po dobu 5 let, v případě, že účet 5 let nebudete využívat, bude správcem smazán

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze systému a listinné dokumenty skartuje.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

 • externí účetní ke zpracování faktur
 • provozovatel webových stránek
 • přepravní společnost Česká pošta, PPL, GLS
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email [email protected] nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018